Ułatwienia dostępu

W obiekcie istnieje możliwość płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego za świadczone przez Dom Wczasowo - Sanatoryjny "Perła" Sp. z o.o. usługi hotelarskie lub inne imprezy turystyczne, w szczególności w miejscu ich realizacji lub oferowania.

Rezerwacja telefoniczna: 504 250 434, 59 814 64 09

 • Wakacyjny pakiet seniora

  Wakacyjny pakiet Seniora

 • Morze i mewy

  Wypocznij nad morzem

 • Idealne położenie

  Idealne położenie nad samym morzem

 • Rehabilitacja nad morzem

  Rehabilitacja nad morzem

 • Cudowne wspomnienia

  Cudowne wspomnienia

 • Zapraszamy cały rok

  Zapraszamy cały rok

 1. Uczestnik turnusu przybywający do DWS „Perła” winien posiadać ze sobą skierowanie wydane przez NFZ (turnus sanatoryjny) lub organizatora turnusu (turnus rehabilitacyjny).
  Powyższe nie dotyczy gości komercyjnych.
 2. Rejestracja uczestników odbywa się w recepcji w dniu przyjazdu.
 3. Dla pacjentów ze skierowaniem z NFZ pobyt w DWS „Perła” liczony jest od dnia wskazanego w skierowaniu od godz. 14.00 do ostatniego dnia turnusu wskazanego w skierowaniu do godziny 12.00.
  Dla pozostałych gości doba obowiązuje od godz. 15.00 do godziny 10.00.
 4. Uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem turnusu.
 5. Uczestnik turnusu winien zgłaszać się w wyznaczonych terminach na badania lekarskie i zabiegi lecznicze.
  W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, należy niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną (pok. 171, telefon wew. 171).
 6. Wieczorny obchód pielęgniarski od godz. 19.00 do 21.00.
 7. Zabiegi wykonywane są tylko w dniu i o godzinie zaplanowanej w karcie zabiegowej.
 8. Uczestnik turnusu, który nie przestrzega wyznaczonego terminu lub zmienia sam porę zabiegu, traci do niego prawo.
 9. W przypadku wcześniejszego wyjazdu uczestnik turnusu traci prawo do zleconego zabiegu.
 10. Uczestnicy turnusu są zobowiązani do ścisłego przestrzegania wskazań lekarskich dotyczących zabiegów rehabilitacyjnych oraz przyjmowania leków.
 11. Uczestników turnusu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów sanitarnych, p/poż, porządku i czystości w pokojach i w pomieszczeniach na terenie DWS „Perła”.
 12. Uczestnik turnusu zobowiązany jest do bezwzględnego zakazu picia alkoholu oraz palenia tytoniu i innych używek szkodliwych dla zdrowia pod karą pokrycia kosztów zniszczeń i wydalenia z turnusu.
 13. Przed wyjściem z pokoju prosimy o wyłączenie zbędnych urządzeń, zamknięcie okien i drzwi.
 14. W czasie przebywania uczestników turnusu w pokojach sugeruje się, aby nie zamykać drzwi na klucz ze względów p/poż oraz w razie konieczności udzielenia pomocy medycznej w nagłych przypadkach.
 15. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00. Po godzinie 22 obowiązuje zakaz wychodzenia uczestników na zewnątrz DWS „Perła”.
  Przyjmowanie gości z zewnątrz odbywać się może do godz. 22.00.
  Przed wejściem gościa prosimy o zgłoszenie w recepcji.
 16. Opuszczenie DWS „Perła” przez uczestnika turnusu powyżej 12 godzin jest niedozwolone. Przepustki są udzielane przez lekarza wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 17. W przypadku opóźnienia przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu uczestnik turnusu ponosi pełne koszty pobytu, zgodnie z terminem rezerwacji.
 18. Skrócenie pobytu dla pacjentów ze skierowaniem z NFZ jest możliwe na pisemny wniosek:
  • Z powodu choroby, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu.
  • Z powodu przyczyn niezależnych od pacjenta, w tym udokumentowanej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny lub osoby pozostającej pod opieką.
  • W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn innych niż wymienione wyżej, pacjent ponosi dodatkową opłatę ustaloną przez NFZ, za skrócenie okresu pobytu
   pokrywającą koszty ponoszone przez DWS „Perła” z tytułu zabezpieczenia pobytu za każdy osobodzień, jaki pozostaje do końca trwania turnusu.
 19. W trakcie przyjęcia do DWS „Perła” pacjent podpisuje oświadczenie o przyjęciu do wiadomości warunków skracania okresu pobytu i wyrażeniu zgody na ponoszenie kosztów za niewykorzystane osobodni.
 20. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu pacjent może być dyscyplinarnie usunięty z DWS „Perła”.

Prezes Zarządu DWS „Perła” Sp. z o.o. w Ustce
Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 7/2018 z dnia 7.08.2018